Pôrod

Pôrod

Predpokladaný termín pôrodu, je vypočítaný podľa Vami udávanej poslednej menštruácie, je referenčnou hodnotou a pôrod zrelého novorodenca môže nastať v čase od ukončeného 37. do ukončeného 42. týždňa tehotnosti. Termín pôrodu sa koriguje ešte počas I. trimestra podľa ultrazvukom stanovenej veľkosti plodu. Vtedy sa dá plod odmerať na milimeter presne. Pokiaľ sa termín pôrodu podľa menštruácie a podľa veľkosti plodu líši viac ako o týždeň, tak sa termín koriguje na hodnotu podľa veľkosti. Ďalšie ultrazvukové vyšetrenia iba posudzujú aký je plod veľký, podľa toho sa už termín pôrodu neposúva.

Kedy je potrebné pôrod vyvolať a akým spôsobom?

Ak u vás nenastane začiatok pôrodu do ukončeného 41. týždňa tehotnosti je našou samozrejmou povinnosťou zvýšená starostlivosť o vás a o vaše ešte nenarodené dieťa. Ďalším dôvodom je riziková a patologická tehotnosť: gestačný diabetes mellitus, hypertenzia matky, preklampsia, známky ohrozenia plodu (zastavenie rastu plodu, suspektné CTG monitory, porucha prietokov) a pod. Preto zvyčajne takúto budúcu matku hospitalizujeme na našom oddelení a sledujeme stav dieťatka a to zaznamenávaním oziev srdca dieťaťa a zaznamenávame prípadné sťahy maternice (kardiotokografia), ktoré nám pomôžu odhaliť prípadnú poruchu zásobovania plodu kyslíkom. Ďalej monitorujeme prietoky v cievach plodu a zdravotný stav budúcej mamičky. Všetky naše snahy aj v takomto prípade vedú k tomu, aby ste porodili prirodzeným spôsobom, teda aby u Vás nastala pravidelná pôrodná činnosť.

O pripravenosti pôrodných ciest a maternice na pôrod nás informuje stav krčka maternice, a to jeho dĺžka, mäkkosť, uloženie, priestupnosť (zrelosť). K tejto informácii sa pridáva ešte výška naliehajúcej čiastky plodu, čo znamená, či hlavička alebo zadoček nalieha na vchod panvy, alebo už vstupuje, prípadne, či naliehajúca čiastka je už do malej panvy vstúpená.

Jediný možný spôsob ako sa o tomto všetkom dozvieme je vaginálne vyšetrenie. Je to dôležité preto, lebo len pri určitej zrelosti krčka maternice a pri pripravených pôrodných cestách na pôrod môžeme uspieť pri vyvolávaní sťahov maternice, a tým aj pôrodu. Metódu indukcie pôrodu volíme podľa stavu pôrodných ciest. Pokiaľ sú pôrodné cesty nezrelé, je potrebé vykonať preindukciu, ktorá môže byť mechanická alebo farmakologická. Mechanická indukcia znamená, že večer zavediem do krčka maternice gélové tyčinky, ktoré pootvoria krček maternice. Farmakologická metóda spočíva vo vložení tablety prostaglandínu do pošvy na noc. Samotná indukcia prebieha pomocou tablety prostaglandínu, ktorú vložíme do krčka maternica. To vyvolá kontrakcie a ďalší pôrodný dej prebieha normálne.

Ako vyzerá pôrod u nás

Pôrod si delíme na tri doby pôrodné. Prvá doba pôrodná je doba otváracia, trváva 10-12 hodín u prvorodičiek, 6-8 hodín u viacrodičiek. Kontrakcie spôsobujú otváranie pôrodných ciest a tým vytvorenie cesty pre bábätko. Druhá doba pôrodná, doba vypudzovacia je čas, kedy rodička aktívne tlačí a vypudzuje bábätko von. Trvá v priemere 20 minút, môže trvať aj cez hodinu. Tretia doba pôrodná pôrodná je pôrod placenty. Podrobnejšie budú jednotlivé doby popísané nižšie.

Ako prebieha pôrod?

Počas celého pôrodu vás budeme informovať, čo plánujeme urobiť. Náš pôrodný plán vychádza z vedeckých poznatkov. Pri jeho tvorbe sme vychádzali z odporúčaných postupov pri vedení pôrodu renomovaných odborných spoločností (českej, nemeckej, americkej). Veríme, že bude pre vás postačujúci. Sme pripravení prediskutovať aj Vaše individuálne požiadavky. Nie všetky sú medicínsky zdôvodnené a preto ich akceptovanie podlieha schváleniu našej pracovnej skupiny. V nejasných a neodôvodnených prípadoch pristupujeme ku konzultácii s tehotnou, aby sme predišli možnému ohrozeniu zdravia a života rodičky a dieťaťa.

Veríme, že pochopíte náš postoj, v ktorom dominuje zodpovednosť za zdravie matky a dieťaťa. Počas pôrodu umožňujeme prítomnosť iba jednej z vašich blízkych osôb na pôrodnej sále (priestorová kapacita pôrodných sál). Očakávame, že vaša blízka osoba bude rešpektovať naše zvyklosti počas pôrodu (opísané vyššie) a nebude aktívne zasahovať do pôrodného deja.

V prípade, že bude rušiť priebeh pôrodu, resp. správať sa neprístojne, vyhradzujeme si právo túto osobu vykázať z pôrodnej sály.

Ako prebieha prvá doba pôrodná?

Pokiaľ budete súhlasiť, po príjme Vám podáme očistnú klyzmu. Počas prvej doby pôrodnej nemusíte ležať na pôrodnej posteli, ale odporúčame vám aktívny pohyb na pôrodnej sále alebo na chodbe, sedenie na "fit-lopte", či prípadne sprchovanie. Pohyb je možný aj v prípade, že dostávate infúziu. Počas pôrodu obmedzujeme prívod stravy z dôvodu jeho možného neočakávaného operačného ukončenia (v celkovej anestézii), avšak počas celého pôrodného deja je mimoriadne potrebný prísun tekutín. Môžete popíjať mierne osladený čaj, či minerálku. Môžete si so sebou doniesť glukózové cukríky, ktoré sa bezzvyškovo vstrebávajú.

Počas celej prvej doby pôrodnej sa pravidelne sleduje srdcová činnosť plodu. Keď sa v srdcovej činnosti plodu zaznamenajú nepravidelnosti, je potrebné v záujme dieťaťa kardiotokograficky sledovať frekvenciu srdcovej činnosti plodu a kontrakčnú činnosť maternice. Len tak môžeme včas odhaliť, či dieťaťu nehrozí nedostatok prísunu kyslíka.

Aby pôrod postupoval, pôrodná činnosť musí byť dostatočne silná. V našich podmienkach považujeme za priemernú dĺžku spotrebovania a otvorenia krčka maternice 12 hod od nástupu pravidelných dostatočne silných sťahov. Pokračovanie pôrodu lekár hodnotí podľa vaginálneho vyšetrenia. Hodnotí stav krčka maternice, nakoľko je otvorený a tiež, v ktorej panvovej rovine sa nachádza hlavička alebo zadoček dieťaťa. Vaginálne vyšetrenie sa vykonáva každé 2-3 hodiny. Aj keď máte zazmluvneného pôrodníka, môže sa stať, že Vás vyšetrí aj iný pôrodník (pri príjme, počas vizity, pri výskyte prípadného patologického stavu). V prípade, že kedykoľvek počas pôrodu sa v priebehu troch hodín nález na krčku nezmení, svedčí to o nedostatočnej pôrodnej činnosti, pôrod sa predlžuje. Vtedy je potrebné takúto činnosť maternice podporiť infúziou s roztokom obsahujúcim hormón Oxytocín, ktorý je zodpovedný za sťahy maternice aj pri samovoľnom priebehu pôrodu. Oxytocín nepodávame rutinne, ale iba na základe medicínskej indikácie, ktorá Vám bude ozrejmená a vysvetlená. Okrem lekára môže vaginálne vyšetrenie vykonať aj pôrodná asistentka s poverením lekára a samozrejme aj s Vašim súhlasom. Rovnako nezavádzame rutinne vnútrožilovú kanylu.

Amniotómia je prerušenie plodových obalov, ktoré slúži na zefektívnenie pôrodnej činnosti. Pri odtoku plodovej vody hlavička tlačí na dolný segment maternice, a tým sa zvyšuje vyplavovanie endogénneho oxytocínu. Amniotómia sa obvykle robí pri otvorení bránky na 3-4 cm. Pokiaľ je stav plodu fyziologický a amniotómiu si neželáte, môžeme počkať do 8-9 cm. Pri tlačení so zachovalým vakom blán hrozí predčasné odlúčenie placenty, čo je pre matku aj dieťa život ohrozujúci stav.

Ako prebieha druhá doba pôrodná?

Pokiaľ pôrod pokračuje, čakáme až do otvorenia krčka maternice na 10 cm. Vtedy okraje krčka maternice splynú s pošvovou stenou v jeden pôrodný kanál a pôrodné cesty sú pripravené na pôrod dieťatka. Nastáva doba vlastného pôrodu, doba vypudzovacia. Matka pomáha dieťatku na svet intenzívnym tlačením ako pri veľmi tvrdej stolici. Čím je tlačenie intenzívnejšie, tým rýchlejšie dieťa prechádza cez pôrodný kanál a tým rýchlejšie sa narodí. Druhá doba pôrodná (tlačenie) môže trvať od 5 minút až do dvoch hodín, pokiaľ je stav plodu fyziologický.

Naše pôrodné postele sú polohovateľné a ich správnym polohovaním sa dá vytvoriť taká poloha pre Vás, ktorá Vám bude najviac vyhovovať. Pôrod neodvádzame mimo pôrodnej postele.

Počas druhej doby pôrodnej sa niekedy môže stať, že rodička nie je schopná vyvinúť dostatočný tlak na to, aby sa dieťatko narodilo. Rovnako, ak dieťatku počas pôrodu hrozí nedostatočné zásobenie kyslíkom a je potrebné pôrod rýchlo ukončiť, lekár môže rozhodnúť v záujme ochrany života a zdravia dieťaťa ukončiť pôrod niektorou z pôrodníckych operácii, či už kliešťami (forceps) alebo vákuumextraktorom (zvon). V oboch prípadoch ide o metódy, ktoré sú pre vás aj vaše dieťa bezpečné. V prípade, že počas pôrodného deja dôjde k náhle vzniknutému ohrozeniu života a zdravia dieťaťa alebo Vás, sme pripravení ukončiť pôrod cisárskym rezom. Je to však metóda, ktorá je rezervovaná len na tieto výnimočné prípady a v žiadnom prípade nemôže slúžiť ako metóda uľahčenia pôrodu. (Podrobnosti nájdete v poučení a informovanom súhlase s cisárskym rezom).

Je nevyhnutné vykonať nástrih hrádze?

Nástrih hrádze (epiziotómiu) nevykonávame rutinne. Z tohto operačného zákroku má väčšina žien obavu. Epiziotómiu je potrebné vykonať v prípade ak dieťa počas vypudzovacej doby trpí nedostatkom kyslíka alebo pôrod veľkého plodu (viac ako 4000g) neprogreduje, rigídna hrádza tvorí pôrodnú prekážku a dieťa začína rovnako trpieť nedostatkom kyslíka. Niekedy je potrebné vykonať epiziotómiu pri pôrode plodu koncom panvovým, na urýchlenie pôrodu hlavičky. Vykonanie epiziotómie nebolí, robí sa na vrchole kontrakcie a rodička po pôrode nevie, či bol alebo nebol vykonaný nástrih. Nie je rozdiel medzi hojením ruptúry a epiziotómie. Pôrod bez pôrodného poranenia je skôr výnimkou.

Ako prebieha tretia doba pôrodná?

Tretiu dobu vedieme v našom zariadení v súlade s odporúčaním gynekologickej spoločnosti a Svetovej zdravotníckej organizácie zásadne aktívne, to znamená, že po pôrode plodu Vám podáme vnútrožilovo jednorazovo Oxytocín. Ten skráti dobu odlúčenia placenty a krvná strata je významne nižšia, čím sa redukuje potreba transfúzie krvi. Oxytocín je synteticky pripravený liek, je však identický s Oxytocínom produkovaným vaším organizmom. Jeho plazmatický polčas rozpadu je veľmi krátky (5 minút) a neovplyvní následnú tvorbu prirodzeného Oxytocínu.

Je možné nechať dotepať pupočník?

Po pôrode dieťaťa, ak to zdravotný stav umožní, čakáme na dotepanie pupočníka (cca 1-3 minúty. Potom pupočník podviažeme a prestrihneme. Ak má "otec" záujem o tento úkon, treba oň vopred požiadať. Dlhšie ponechanie pupočníka nepovažujeme zo zdravotného hľadiska, najmä pre dieťa, za odôvodnené, ani prínosné. Nechať dlho dotepávať pupočník sa neodporúča ani pri rh inkopatibilite rodičov (rh negatívna matka a rh pozitívny otec).

Čo si treba ešte „priplatiť“ (epidurálna analgézia, prítomnosť otca pri pôrode, cisársky rez, dlhší pobyt v nemocnici v prípade komplikácií a pod.)?

Okrem nadštandardného príplatku podľa cenníka, neuhrádzate už nič a cena tohto príplatku je rovnaká pri spontánnom pôrode alebo pri cisárskom reze, pri epidurálnej analgézii, či pri prítomnosti „otca“ pri pôrode a pod. Nadštandardný príplatok nie je obmedzený na určitý počet dní strávených v nemocnici, to znamená, pokiaľ si bude váš zdravotný stav po pôrode alebo zdravotný stav vášho bábätka vyžadovať dlhšiu hospitalizáciu, nebudete platiť už žiadne ďalšie poplatky, s výnimkou poplatku za apartmán.

Môj pôrodný plán - budete ho akceptovať?

Sme pripravení prediskutovať vaše individuálne pôrodné plány. Ich akceptovanie podlieha schváleniu pracovnej skupiny pozostávajúcej z prednostu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, primárky novorodeneckého oddelenia a primárky oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Nie všetky požiadavky sú medicínsky zdôvodnené a preto v nejasných a neodôvodnených prípadoch pristupujeme ku konzultácii s tehotnou, aby sme predišli možnému ohrozeniu zdravia a života rodičky a dieťaťa. Z uvedených dôvodov nemôžeme akceptovať pôrodný plán, ktorý nebol vopred schválený pred pôrodom. Veríme, že pochopíte náš postoj, v ktorom dominuje zodpovednosť nad zdravím matky a dieťaťa.

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: gpn.sk www.gpn.sk sanatoriumkoch.sk www.sanatoriumkoch.sk

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.sanatoriumkoch.sk